liljebiller.jpg
Turex WG

Etiket

Sikkerhedsdatablad

 

Turex er et biologisk insekticid, der er godkendt til bekæmpelse af larver af sommerfugle i:

  • kål på friland,
  • på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus,
  • på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i
  • æbler,pærer, kirsebær og blommer.
til bekæmpelse af larver af sommerfugle
i kål på friland,på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus,
på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus
og på friland samt i æbler,pærer, kirsebær og blommer.

Midlet indeholder en bakterie som optages af larverne ved at de æder af behandlet plantemateriale. Nogle timer senere stopper fødeoptagelsen og larverne vil dø i løbet af nogle dage. Bakterien virker kun mod larver af sommerfugle, ugler, viklere, møl etc. og skader ikke nyttedyr eller mennesker.

Bemærk at produktet kun er afprøvetmod et begrænset antal arter inden for familierne møl, ugler, hvidsværmere og viklere, hvorfor effektiviteten kan variere afhængigt af den aktuelle art.

Turex indeholder bakterien Bacillus thuringiensis var. azawi. Dette er en anden stamme af af bakterien end det der er i det tilsvarende produkt Dipel og der kan være forskel på de 2 midlers effekt overfor forskellige arter af sommerfuglelarver. Hvis det ene middel ikke virker specielt godt, kan det derfor være en ide at afprøve det andet middel.

Både Turex og Dipel har normalt god effekt mod larver af f.eks. kålsommerfugle.

 

 

Turex er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugs-produktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

 

 

Bigiftighed

Bier på træk skades ikke af Turex.

 

 

Behandlingsfrist
INGEN. Dog vil det være uden mening at sprøjte umiddelbart før indhøstning, da larverne først dør nogle dage efter behandling.

 

 

Dosering

1-2 kg pr. ha. (10-20 gram. pr. 100 m2)

Brug stor væskemængde.

 

Kål: 1 kg pr. ha.

Grønsager og Prydplanter i væksthus:1 kg pr. ha.

Planteskolekulturer:1 kg pr. ha.

Frugttræer: 2 kg pr ha.

 

 

Anvendelse
Vandmængde:Der anvendes fra 200 og op til 2.000 l vand pr.ha.

Sprøjteknik og vandmængde vælges for hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele.

 

 

Midlet optages af larverne ved at de æder af behandlet plantemateriale.

Unge larver bekæmpes væsentlig hurtigere end ældre larver. Sprøjt derfor så tidligt som muligt efter et angreb opdages.

 

For at opnå effektiv virkning er det vigtigt at alle relevante plantedele er dækket af sprøjtevæsken. Ved gentagne behandlinger skal der gå mindst 7 dage før næste behandling foretages.


Vær opmærksom på, at det kun er larver som gnaver af behandlede plantedele som bekæmpes. Larver, som har gnavet sig ind i frugter eller planter på behandlingstidspunktet eller som er indspundet, bekæmpes ikke.

 


Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring.

Tilsæt Turex WG lidt efter lidt via fyldeudstyret og fyld op med den resterende vandmængde.

Udsprøjtes under fortsat omrøring umiddelbart efter tilberedning.

Må ikke henstå i mere end 12 timer.

Blandingsprodukter tilsættes efter Turex WG.

 

 

Tankblandinger

Turex WG kan blandes med andre produkter, såfremt disse ikke har meget højt eller lavt pH. Der må ikke blandes med produkter, som i øvrigt påvirker sporer.

Der kan blandes med et effektivt spredemiddel som Silwet Gold, såfremt det er vanskeligt at befugte planterne (f. eks. kål) eller svært at trænge ind i bladmassen.

 


Klimaforhold

Undgå at sprøjte i solskin,da produktet nedbrydes af UV-lys. Behandling bør ske ind under aften eller på overskyede dage.

Der skal være tørvejr en del timer efter udsprøjtning for at undgå afvaskning.

Temperaturer under 12-15°C vil nedsætte larvernes aktivitet og dermed effekten af TurexWP.

 

 

Resistens

Bacillus thuringiensis spp. aizawai tilhører gruppen af biologiske insektmidler indeholdende Bacillus thuringiensis (Bt) (IRAC klasse 11A). Risikoen for resistensdannelse er lav,men som for alle andre insektmidler anbefales det, at der veksles med midler fra andre resistensgrupper for at undgå dannelse af resistens.

 

 

 

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.Høj luftfugtighed og temperaturer over 30°C vil nedsætte produktets effekt.


 

Pakning

1 kg© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445